Všeobecné obchodní podmínky 

I. Definice pojmů

 1. „Poskytovatel“ je Karin Brůžková, IČ:46605959, se sídlem Stínadla 1096, 584 01 Ledeč nad Sázavou.
 2. „Rozpis kurzů“ je seznam aktuálně vypsaných kurzů, workshopů, lekcí zaměřených na výuku a praktická cvičení v oblastech výtvarného umění a tvorby, obvykle konaných v prostorách Ateliéru pro kočku na adrese Vladislavova 336/17, Kutná Hora - vnitřní město, nebo na místech jinak určených (typicky při tvorbě v exteriérech). Souhrnně se jedná o tematicky zaměřené služby využití volného času v poskytovatelem určeném termínu.
 3. „Kurz“ je jakýkoli kurz z rozpisu kurzů poskytovatele. V těchto všeobecných obchodních podmínkách je pojmem „kurz“ rovněž myšlen i jakýkoli workshop, jakákoli samostatně nabízená lekce a obdobné služby poskytovatele.
 4. „Účastník“ je fyzická osoba, která se účastní kurzu.
 5. „Klient“ je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela partnerskou smlouvu nebo smlouvu o umístění v kurzu pro jednoho nebo více účastníků nebo zakoupila poukaz.
 6. „Smluvní vztah“ je tvořen smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 7. „Kurzovné“ je cena poskytnutí služeb poskytovatele, poskytovaných účastníkovi v rámci konkrétního kurzu. Pro pomůcky, materiály, drobné občerstvení (např. sušenky, oplatky, ovoce, voda, káva, čaj, apod.), atd., poskytované v rámci jednotlivých kurzů bez dalších příplatků, tj. tzv. „zdarma“ platí, že jejich poskytnutí je již součástí uváděné ceny. Rozsah a konkrétní položky takto poskytované v rámci jednotlivých kurzů se mohou lišit a jsou závislé na zaměření, době a místě konání kurzů a na dohodě s účastníky kurzů.
 8. „Poukaz“ je potvrzení vydané poskytovatelem, na základě kterého lze čerpat slevu na služby poskytovatele v určeném rozsahu a termínu. Poukaz má formu dárkového poukazu a po dohodě s klientem individuální podobu designu.

II. Rozpis kurzů

 1. Poskytovatel plán kurzů zveřejňuje na internetových stránkách umelecke-kurzy.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků (newsletter, Facebook, letáky, inzerce v tisku apod.)
 2. Plán kurzů informuje o tematickém zaměření jednotlivých kurzů, obsahu, struktuře a jejich běžném rozsahu v podobě, v jaké se již konaly, aktuálně probíhají a jak jsou běžně plánovány, o jejich nejbližších termínech a místě konání.
 3. Jednotlivé kurzy mohou být individuálně přizpůsobovány aktuálně se účastnícím studentům. Veškerá prezentace služeb a kurzů poskytovatele na stránkách umelecke-kurzy.cz je obecnou informací a poskytovatel není povinen kurz uskutečnit, pokud není přihlášen dostatečný počet účastníků.
 4. Rozpis kurzů zveřejněný na internetových stránkách umelecke-kurzy.cz  uvádí i informaci, kterými lektory jsou kurzy vedeny. Tyto informace jsou předpokladem poskytovatele, nikoli závazkem. Poskytovatel vyvíjí snahu, aby jednotlivé kurzy proběhly a současně aby proběhly také v nejvyšší možné kvalitě. Z důvodů na straně poskytovatele nebo z důvodů na straně lektora (např. nemoc, osobní překážky, aj.) může být kurz veden jiným lektorem bez předchozího upozornění.
 5. V případě, že kurz bude probíhat na jiném místě, než bylo původně plánováno, je poskytovatel povinen o tomto informovat s přiměřeným předstihem všechny přihlášené účastníky.

III. Objednávka

 1. Kurz lze objednat zájemcem vyplněním formuláře na stránkách umelecke-kurzy.cz či zasláním emailu na adresu karin@umelecke-kurzy.cz, kde uvede své případné dotazy k upřesnění.
 2. Odeslání objednávky dle předchozího ustanovení je odesláním návrhu na uzavření smlouvy.
 3. Po oboustranném odsouhlasení obsahu a podmínek objednávky zájemcem a poskytovatelem, je objednávka ve své odsouhlasené podobě platná.
 4. V případě uzavření smlouvy bude plněno především s ohledem na obsah platné objednávky ve smyslu předchozího ustanovení.
 5. Pro sjednání platné objednávky a pro oboustranné odsouhlasení jejího obsahu je využito především e-mailových zpráv. V naléhavých a akutních případech může být klient či účastník kontaktován telefonicky.
 6. Součástí odsouhlasení objednávky je i poskytnutí platebních instrukcí poskytovatelem zájemci.
 7. Přijetím příslušné úhrady poskytovatelem, provedené řádně dle instrukcí poskytovatele zájemcem je smlouva uzavřena. Smlouva je platná po celou dobu čerpání služeb dle příslušné oboustranně odsouhlasené objednávky.

IV. Poukazy

 1. Zakoupením poukazu, označovaného i jako „dárkový certifikát“ apod., může klient sjednat slevu pro jím určenou osobu.
 2. Poukaz je vystavován poskytovatelem ve fyzické či elektronické podobě dle dohody s klientem.
 3. Poukaz, vystavovaný poskytovatelem má omezenou platnost. Každý poukaz je označen jedinečným identifikátorem a je určen pro použití určenou oprávněnou osobou, při čerpání určených služeb poskytovatele.
 4. Doba platnosti poukazu je 6 měsíců ode dne jeho vystavení, není-li výslovně sjednána s klientem jiná doba platnosti.
 5. Součástí dohody mezi klientem a poskytovatelem je určení:
  1. služeb poskytovatele, k jehož úhradě lze poukaz použít
  2. identifikace a kontaktní údaje klienta
  3. identifikace osoby oprávněné k uplatnění poukazu (tj. zájemce o kurz, příjemce poukazu))
  4. kontaktní údaje oprávněné osoby
  5. způsob úhrady ceny za vystavení poukazu klientem
  6. datum vystavení a způsob převzetí (předání) poukazu
  7. grafická podoba poukazu a případné individuální a specifické podmínky
 6. Provedením řádné úhrady klientem je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je poskytnutí slevy oprávněné osobě při čerpání služeb poskytovatele v průběhu doby platnosti poukazu a to až do výše sjednané ceny poukazu a výroba poukazu. Tato smlouva je platná ode dne přijetí příslušné platby poskytovatelem do okamžiku provedení příslušného čerpání slevy oprávněnou osobou, nejdéle však po dobu platnosti poukazu.
 7. Výroba poukazu je zahájena v den přijetí objednávky poskytovatelem.
 8. Čerpání slevy poskytované na základě vystaveného poukazu proběhne okamžikem, kdy mezi poskytovatelem a oprávněnou osobou dojde k dohodě na termínu konání (anebo zahájení) kurzu z nabídky poskytovatele, k úhradě jehož ceny bude sleva použita. Tato dohoda probíhá obdobně, jako v případě objednání kurzu zájemcem. Provedením čerpání slevy oprávněnou osobou poukaz ztrácí další platnost. Čerpání poukazu je podmíněno přijetím platby domluvené částky za poukaz poskytovatelem.
 9. Vystavené poukazy nelze proplácet.
 10. V případě ztracených a/nebo poškozených poukazů je jejich náhrada možná výhradně na základě dohody s osobou, která prokáže, že je osobou oprávněnou a/nebo s klientem v době, kdy předání oprávněné osobě ještě nenastalo.
 11. Každý poukaz lze uplatnit pouze jednou, není-li výslovně a písemně pro konkrétní případ předem sjednáno s klientem jinak.

V. Platby

 1. Úhrady za kurzy musí být provedeny tak, aby byly přijaty poskytovatelem do 14 dnů ode dne odsouhlasení objednávky a alespoň 2 dny před zahájením kurzu.
 2. V případě, že k přijetí úhrady dojde později než 2 dny před zahájením kurzu a/nebo než 14 dnů od odsouhlasení objednávky, není poskytovatel povinen služby poskytnout v celém rozsahu odsouhlasené objednávky. Po přijetí úhrady v termínech dle tohoto ustanovení je o případných změnách v rozsahu plnění poskytovatel povinen neprodleně studenta informovat. Potvrdí-li poskytovatel přijetí úhrady a neoznámí-li současně změnu v rozsahu služeb, má se za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu sjednaném odsouhlasenou objednávkou.

VI. Storno a náhrady

 1. V případech, kdy z vážných důvodů nebude možné, aby účastník absolvoval konkrétní kurz (nemoc, jiné nepředvídatelné okolnosti apod.), bude ze strany účastníka i ze strany poskytovatele vyvíjena snaha, aby bylo sjednáno obdobné plnění v odpovídajícím rozsahu.
 2. V případě, že objednaný a uhrazený kurz bude poskytovatelem jednostranně zrušen z jeho zavinění, neprodleně o tom uvědomí všechny studenty a účastníky a sdělí možné termíny náhradního plnění. Nebude-li v takovém případě sjednáno poskytnutí náhradního plnění, poskytovatel vrátí studentům přijaté úhrady a to ve výši odpovídající neposkytnutému plnění v případě zrušení části kurzu, nebo až do výše přijatých úhrad v případě zrušení celého kurzu.
 3. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta před zahájením kurzu, vrátí poskytovatel studentovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:
  1. 0% z ceny kurzu (vráceno 100%), pokud je účast účastníkem zrušena alespoň 14 dnů před zahájením kurzu
  2. 20% z ceny kurzu (vráceno 80%), pokud je účast účastníkem zrušena méně než 14 dnů, ale alespoň 10 dnů před zahájením kurzu
  3. 50% z ceny kurzu (vráceno 50%), pokud je účast studentem zrušena méně než 10 dnů, ale alespoň 7 dnů před zahájením kurzu
  4. 70% z ceny kurzu (vráceno 30%), pokud je účast studentem zrušena méně než 7 dnů, ale alespoň 3 dny před zahájením kurzu
  5. 90% z ceny kurzu (vráceno 10%), pokud je účast studentem zrušena přede dnem zahájení kurzu, ale méně než 3 dny před zahájením kurzu
 4. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka po zahájení kurzu nelze vracet provedené úhrady. Účastník však může na základě dohody s poskytovatelem za sebe určit náhradníka.
 5. V případě neúčasti studenta – oprávněné osoby, na kurzech s uplatněním čerpání slevy na základě poukazu lze studentovi vracet dle předchozího ustanovení úhrady, které sám uhradil nad rámec poskytnuté slevy.
 6. Objednávku poukazu lze stornovat nejpozději v den přijetí platby poskytovatelem. Zrušení a/nebo storno platnosti poukazu nebo jeho objednávky je oprávněn navrhnout pouze poskytovatel, nebo klient, který poukaz objednal a uhradil.
 7. V případě zrušení objednávky poukazu klientem, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na přípravu a výrobu poukazu a to až do výše =300,-Kč.

VII. Obecná ustanovení

 1. Vztahy mezi poskytovatelem a účastníkem a/nebo klientem se řídí českými zákony v platném znění. Veškeré případné spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány podle českého práva, českým soudem.
 2. Zájemce, student, klient a/nebo účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (do 25.05.2018) a počínaje dnem 25.05.2018 již nově podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, které poskytovateli předá v souvislosti s projevením zájmu, objednáváním, uzavřením smlouvy, správou Smlouvy a/nebo poskytováním služeb, poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány za účelem registrace, informování o novinkách a nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách poskytovatele, plnění smluv, zajištění oprávněných zájmů poskytovatele a plnění zákonných povinností. K zajištění těchto činností je poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu. Zájemce, student, klient a/nebo účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na informace a na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz apod. Další informace k problematice osobních údajů jsou uvedeny v části „Ochrany osobních údajů“.
 3. Poskytování kurzů je poskytováním služeb využití volného času, a podnikatel (poskytovatel) tato plnění poskytuje v určeném termínu. Dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1837, písm. j), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 4. S ohledem na citované ustanovení obč. zákoníku, je ukončení smlouvy možné dohodou, nikoli odstoupením.
 5. Během kurzů je poskytovatel oprávněn a zájemce, student, klient, účastník a/nebo zákonný zástupce to bere na vědomí, bezúplatně pořizovat fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy o jejich průběhu včetně podobizen účastníků a přítomných osob a o vytvářených dílech. Jakékoli záznamy jsou pořizovány neskrytě a veškeré osoby, které by mohly být na záznamech rozpoznány, jsou vždy předem upozorněny a mají možnost se pořizování záznamu neúčastnit.
 6. Poskytovatel fotografie a záznamy pořizuje pro účely zdokumentování průběhu poskytovaných služeb, a pro účely zveřejnění ukázek na internetu a ve svých propagačních materiálech.
 7. Zájemce, student, klient a/nebo účastník uděluje poskytovateli bezplatnou licenci k užití jeho díla, které vznikne v průběhu kurzů poskytovatele, a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Poskytovatel není povinen licenci využít. Na základě udělené licence je poskytovatel oprávněn užít části díla nebo celá díla a/nebo jejich reprodukce dle svého uvážení, jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.
 8. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na internetových stránkách https://www.umelecke-kurzy.cz.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.ledna 2019 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.

VIII. Figuranti, modelky a modelové

V rámci některých kurzů je nezbytná přítomnost figuranta, modelu, modelky apod. Ať už jde o osobu jakéhokoli pohlaví, taková osoba vyjádřila souhlas a ochotu „stát modelem“ v rámci kurzu, a tak ji budeme obecně označovat jako „model“. V rámci kurzu se účastníci učí zachycovat obraz lidského těla, a/nebo jeho částí. Model je přítomen na kurzu pouze a výhradně pro účely probíhající výuky. Jakákoli vyobrazení modelu (včetně i jen částečného vyobrazení) a jakákoli díla, jejichž je součástí, jsou studijním materiálem účastníků kurzu, určeným pro a pouze pro jejich osobní použití při nacvičování postupů dle instrukcí lektora kurzu. Užití jinými způsoby a za jiným účelem, včetně jakýchkoli forem publikování a šíření prostřednictvím internetu, zveřejňování, prezentací, rozmnožování, umožnění rozmnožování třetími osobami atd. je přísně zakázáno. K těmto dílům jsou vázána práva vyobrazeného modelu, a to minimálně práva osobnostní. V případě, že účastník kurzu hodlá využít taková díla jiným způsobem než pouze k vlastnímu studiu vyučovaného tématu, je povinen si k užití dle svého záměru vyžádat souhlas osoby, která modelem stála s tím, že tato osoba není povinna takový souhlas poskytnout. Pro takový souhlas doporučujeme uzavřít dohodu písemně.